امروز، سه شنبه 1399/07/08

موسسه آموزشی نکویی


آزمون «ict» آماده برگزاري است.
طبق تنظيم دبير، براي شرکت در اين آزمون، «داوطلب بايد ثبت نام به عمل آورد».
بنابراين ابتدا با کليک بر روي «ثبت نام» ثبت نام کنيد و سپس وارد سيستم شويد.


ورود جهت شرکت در آزمون

نام کاربری
(کد ملی):

پسورد:

Site Support:sajjad.kaviani
Email:sa.kaviani@kayson-ir.comrtl